Copyright 2020 - Custom text here

Provozovatel vodovodu má za povinnost zpracovat a realizovat monitorovací program, a to jako součást provozního řádu vodovodu.

Monitorovací program obsahuje plán

  • sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,
  • kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,
  • kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a
  • kontroly ochranného pásma.

Monitorovací program zahrnuje tyto činnosti: 

  • kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním,
  • kontroly stavu ochranného pásma, stavebně-technického stavu jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí nepovolaných osob,
  • kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů,
  • měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované nebo upravené vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná kontrolní opatření, 
  • odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody.

Jsme připraveni poskytnou konzultace k monitorovacími programu a zajistit pro váš vodovod uvedené činnosti.

f t g

Driwa.eu

Technická kancelář pro vodárenství - odborné služby v oboru vodárenství

Tým pro pitnou vodu